Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

missmiserable
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viapraesens praesens
missmiserable
missmiserable
6500 b410 500
Reposted fromrobaczek robaczek vialittle-things little-things
missmiserable
9413 6c6f 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
missmiserable
6813 b412 500
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viairmelin irmelin
7455 4ae8 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
5478 d7b0
Reposted fromscarletmikasa scarletmikasa viairmelin irmelin
missmiserable
1197 8eee
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
missmiserable
6179 d084
Reposted fromCattleya Cattleya viairmelin irmelin
missmiserable
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viairmelin irmelin
8440 c73f
Reposted fromcensoredanon censoredanon viairmelin irmelin
missmiserable
1310 25d3 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
missmiserable
3534 bea5
Reposted frommisterpeter misterpeter viairmelin irmelin
7463 e997
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin

September 19 2017

missmiserable
missmiserable
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin
missmiserable
5167 82c2 500
everything stays in the royal family
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viairmelin irmelin
0200 6e9a 500
Reposted frombrumous brumous vialittle-things little-things
missmiserable
1419 b0d9
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl